Om Näktergalen

Barnteckningar och flaggor. Foto.

Förskolan Näktergalen är ett föräldrakooperativ som drivs som en ekonomisk förening sedan 1988. Vårt föräldrakooperativ lägger grunden för en välkomnande och engagerad förskola för ditt barn. Du som förälder har en aktiv roll och möjlighet att påverka förskolans drift och utveckling, samtidigt som utbildade pedagoger ansvarar för den pedagogiska verksamheten.

Näktergalens pedagogik

Näktergalens styrdokument är Läroplan för förskolan Lpfö 18, Skollagen och FN:s Barnkonvention. Vi arbetar inkluderande och språkutvecklande med flera olika metoder: Värdegrundsarbete med bland annat Start och Stegvis, tidig läs och skrivlek, TAKK – Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation och pedagogisk dokumentation.

Förskolan har under flera år fördjupat sig i Skolverkets moduler om språkutveckling – Läslyftet – eftersom förmågan till kommunikation på olika sätt är nödvändig i vårt samhälle.

Pedagogerna får möjlighet till kompetensutveckling inom de områden som barngruppen behöver, till exempel specialpedagogik.

Förskolan inspireras av Reggio Emilia, en pedagogisk filosofi som har sitt ursprung i Reggio Emilia i Italien. Lyssnande, dokumentation och reflektion är några av kännetecknen, liksom att se på olikhet som ett viktigt värde. En bärande idé i pedagogiken är att utveckla barnens alla uttrycksmöjligheter. Att varje barn ses som rikt, kompetent och nyfiket. Det är en pedagogik som ständigt förnyas och utvecklas, med barnens behov som utgångspunkt och i takt med det moderna samhällets snabba förändring.

Att vara del av ett föräldrakooperativ

I ett föräldrakooperativ förutsätts att du som förälder tar en aktiv roll i förskolans drift och utveckling. Viktiga funktioner som måste fyllas av föräldrar är till exempel ansvar för ekonomi, administration, viss städning och underhåll. Varje familj förväntas delta aktivt, antingen som medlemmar i styrelsen, aktiva i stödföreningen Skatan eller behjälplig med andra projekt. Möjligheten för dig som förälder att påverka Näktergalens verksamhet är genom detta stor.

Föräldrapass

Som förälder kommer du varje termin att genomföra arbetspass i barngrupperna. Du är då en extra resurs som förväntas bidra utifrån pedagogernas önskemål och förskolans behov. Arbetspassen i barngrupperna skapar en känsla av samhörighet hos såväl barn som vuxna. Barnen lär känna allas föräldrar, föräldrarna lär känna barnen och personalen blir också bekant med hela familjen. Föräldrarnas insatser gör att kostnaderna kan hållas nere så att de resurser som finns satsas på det som är bäst för barnen.

  • Enligt stadgarna ska varje familj (medlem) engagera sig till en motsvarighet av 5 h/månad, oavsett antal barn och timmar som barnet deltar i verksamheten.
  • Detta motsvarar tre föräldrapass per termin och familj, förlagt i den dagliga verksamheten i barngrupp.
  • Utöver detta skall varje familj (medlem) någon gång under den tid man har barn i verksamheten engagera sig i ute/innegruppen, plus sitta med i föreningens styrelse eller vara engagerad i stödföreningen Skatan.
  • Samtliga familjer förväntas även delta vid andra gemensamma fixardagar som utannonseras från styrelsen.

Ekonomisk förening

Föräldrakooperativet Näktergalen är en fristående förskola i form av en ekonomisk förening som finansieras med hjälp av offentliga bidrag samt föräldraavgifter. Insatsavgiften till förskolan är för närvarande 500 kr. Månadsavgifterna är de samma som för övriga förskolor i Trelleborgs kommun.

Det finns flera fördelar med driftsformen ekonomisk förening, som att varje medlem i regel har en röst och att föreningar bygger på demokrati och ansvarstagande. Samtidigt är det viktigt att lyfta fram att kommunerna godkänner fristående förskolor och ansvarar för att kontrollera att verksamheten uppfyller krav på god kvalitet och säkerhet genom regelbundna tillsyner. För fristående förskolor gäller samma lagar och regler som för kommunala förskolor.

Föräldrakooperativet Näktergalen är medlem i arbetsgivarorganisationen Fremia – och följer dess avtal med fackförbunden Sveriges Lärare och Kommunal. Föräldrarna i styrelsen är personalens arbetsgivare.

Interiör från förskola med pärlplattor, frågeskyltar med mera. Foto.

Tyra

Näktergalen använder sig av appen Tyra för kommunikation med föräldrar. Varje vårdnadshavare har en inloggning där man kan ta del av sitt barns utveckling i portfolion, lägga in sitt barns vistelsetider, anmäla närvaro och frånvaro, dela bilder och information mellan förskolan och hemmet med mera. Där läggs även viktiga datum och händelser upp. Tyra är den primära kommunikationslänken mellan hemmet och förskolan.

Läs mer på Tyras hemsida

Stödföreningen Skatan

Stödföreningen Skatan är en separat förening som finns för att stötta förskolan och barnen med det som sätter extra glans på tillvaron, till exempel teaterbiljetter och nya lekredskap.

Läs mer om Skatan

Näktergalens historia

Förskolan Näktergalen har funnits sedan 1988. Till en början var Näktergalen en föräldrakooperativ förskola för barn till anställda inom dåvarande Trelleborgs sjukvårdsdistrikt. Detta ändrades 1995 när förskolan öppnade sina portar för samtliga barn och familjer i Trelleborg. Sedan 2002 ligger förskolan i centrala Trelleborg, i nära anslutning till stadsparken och biblioteket. Personalens och familjernas engagemang har under årens lopp betytt mycket för verksamhetens utveckling och kvalitet.

Karta till Näktergalen på Google Maps

Dokument och länkar