Verksamhet

Näktergalens styrdokument är Läroplanen för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010, Skollagen och FN:s Barnkonvention. Arbetssättet är inspirerat av Reggio Emilia och vi arbetar med flera olika metoder; Pedagogisk dokumentation, Start och Stegvis, tidig läs och skrivlek, TAKK – Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation och Tema – på genusäventyr.